ORFF BİZİ BİRLEŞTİRİR

ORFF BİZİ BİRLEŞTİRİR

Bütünleştirme uygulamaları, öğrencilerin bireysel farklılıklara ve gereksinimlere sahip oldukları ve bunların bir arada eğitimine engel olmadığı düşüncesine dayanır. Altyapı oluşturma çalışmaları devam eden ve yakın zamanda geçilmesi umut edilen bütünleştirme uygulamalarının okulumuz öğrenci ve öğretmenleri ile aktif olarak tanınması ve deneyimlenmesi gerekliliği proje ekibimiz liderliğinde okulumuzun tüm öğretmenlerince yapılan toplantılar sonucunda ortaya konmuştur.

Bütünleştirmenin deneyimlenmesi bağlamında; kendinin farkına varabilme, özdeğerlilik duygusunun gelişimi,akranlarla iletişim kurma ve topluma dahil olmada en etkin araçlardan biri olarak temel müzik etkinliklerinin projemizin ana ekseni olmasında uzlaşılmıştır.Buradan yola çıkarak ulaştığımız Orff-Schulwerk Müzik Yaklaşımı, Alman besteci ve müzik eğitimcisi olan Carl Orff (1895-1982)tarafından geliştirilen temel müzik ve hareket eğitimi yaklaşımıdır.Orff-Schulwerk;tüm bireylere yetenekleri doğrultusunda yer veren ve böylelikle her türlü bireyin içinde yer alabileceği bir müzik ortamı sağlayan etkin müzik öğretimidir.Orff yaklaşımı,her bireyin kendine özgü bir yeteneği olduğu fikrinden yola çıkarak,bireylerin kendine özgü bir biçimde ve bütün vücudunu kullanarak yaptığı doğal davranışlar üzerine dayandırılmıştır.Orff yaklaşımıyla yürütülen çalışmalar,bütünleştirme özelliği ile,farklı yetenekleri ve engelleri olan insanların ortak bir yaşantıda buluşmalarını sağlar.

Buradan yola çıkarak oluşturduğumuz “Orff Bizi Birleştirir” projemizle amacımız, ülkemizde hayata geçirilmek üzere altyapısı oluşturulmaya başlanan ve Avrupa’da halihazırda uygulanmakta olan bütünleştirme eğitimi çerçevesinde, özel eğitime ihtiyaç duyan öğrencilerin normal gelişen akranlarıyla buluşturulması ve temel müzik etkinliklerinden yola çıkarak, işbölümü ve işbirliği içinde birlikte faaliyetler gerçekleştirmeleri ve bu yolla empati ve adaptasyon becerileri kazanmalarıdır. Okulumuzdan başlayarak çevremiz ve ilimizde bu tür etkinliklerin uygulanabilirliğine liderlik etmek, bu alanda yeni fikir ve projeler geliştirerek sorumluluk üstlenmek ve bu yolla sağlıklı ve güvenli bir toplumun oluşturulmasına ve sürdürülmesine katkı sağlamaktır.

Bölgemizde bütünleştirme bağlamında ciddi eksikliklerin olduğundan yola çıkarak, geleceğin özel eğitim öğretmenleri olacak yerel ortağımızın öğrencileri ve okulumuzda eğitim alan engelli öğrencilerimizle birlikte fark yaratmayı ve toplumuza örnek olmayı hedefledik ve bu sebeple, Türkiye, Türkiye’den geleceğin özel eğitim öğretmenleri olarak çocuk gelişimi bölümü öğrencileri ve özel eğitime ihtiyaç duyan öğrencilerimizi biraraya getiren 2 ortak okul olmak üzere, İtalya, Romanya ve Yunanistan’dan farklı kesimlerden gelen 16-19 yaş aralığındaki normal ve engelli öğrencileri bir araya getirmeyi planladık. Projemiz, 2 Eğitim, Öğretim,Öğrenim faaliyeti içerecektir. İlk buluşmamız “Orff ile Tanışma, Türkiye’de Buluşma” adı altında, Aralık 2018’de Türkiye’de gerçekleştirilecek, her bir katılımcı okuldan 2, hareketliliği gerçekleştiren 6 ve toplamda 10 öğretmenimiz, 4 gün süreyle,Orff-Schulwerk Müzik Metodunu detaylarıyla tanıyacakları bir eğitimden geçirilecek ve ardından öğrencilerimizin uygulayabilecekleri oyunlar ve etkinlikler planlayacaklardır. İkinci buluşmamız “Orff Bizi İtalya’da Birleştirdi,” adı altında,evsahibimiz hariç, hareketliliği gerçekleştiren, normal gelişen ve özel eğitime ihtiyaç duyan 14 öğrencimiz ve 10 refakatçi öğretmenimiz, toplamda 24 katılımcımızla, 4 gün süreyle, Mayıs 2019’da İtalya’da gerçekleştirilecektir.Ev sahibi olarak İtalya’dan da 2 özel eğitime ihtiyaç duyan, 2 normal gelişen ve 2 öğretmen toplam 6 katılımcı aktivitede yer alacaklardır. Eğitim, Öğretim, Öğrenim faaliyetlerimizle, öğretmen ve öğrencilerimiz Orff-Schulwerk müzik yaklaşımını deneyimleyecek ve sahnede sergileyecek, müzik-ritim-dans merkezli doğaçlamalarla ve etkinliklerle kendilerini keşfetme, ifade etme ve işbirliği içinde ürünler ortaya koyma becerilerinin yanında farklı dil, kültür ve bireylere olan farkındalık ve hoşgörülerini artırarak mutlu ve üretken bir Avrupa toplumuna katkı yapacaklardır.

Projemizin tüm bu hedeflere ulaşabilmesi amacıyla, seminer çalışmaları, proje websitesi oluşturulması ve okulların varolan websitelerinin güncellenmesi, Erasmus+panoları, yerel ve sosyal medya araçları, promosyon ürünleri gibi pekçok etkin yaygınlaştırma faaliyeti planlanmış, yeni e-Twinning ve Erasmus+ projelerinin hayata geçirilmesi planlanarak projemizin bitiminden sonra da sürdürülebilirliğine ve kalıcılığına katkı yapacak önlemler alınmıştır.

Avrupa’nın pek çok ülkesinde okullarda,bütünleyici eğitimin bir parçası olarak aktif uygulanan Orff yaklaşımının, ortak okullarımızın öğrencileri ve meslektaşlarımızın bilgi ve deneyimleri rehberliğinde deneyimlenerek, ülkemizde de tanınarak yaygınlaşması ve toplumsal bütünleşme ve uyum ortamına katkı sağlaması projemizin en önemli sonucu olacaktır ve bunu başaracağımıza inanıyoruz.